Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Stan-Med sp. z o. o

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Stan-Med sp. zo.o., ul. Staszica 8a, 75-449 Koszalin, NIP:6692536055, REGON: 367278099-00014, KRS: 0000678021,Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, tel.: 94 3477461, kom. 602776267 (zwana dalej STANMED).
2. Kontakt w sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych – proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: STANMED, Inspektor Ochrony Danych, ul. Staszica 8a, 75-449 Koszalin lub mailowo na adres e-mail: iod@stanmed.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie podanym przez Panią/Pana:
a) w celu udzielania świadczeń medycznych (w tym: wystawianie ZUS ZLA, recept, zaświadczeń itd.), rozliczania (z NFZ, z firmami ubezp.-jeśli dotyczy), realizacji praw pacjenta, potwierdzeniu/ przełożeniu terminu wizyty, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO1.
STANMED może również przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy), w celu dochodzenia możliwych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez STANMED) oraz w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz STANMED usługi na podstawie zawartych umów oraz umów powierzenia, a także personel zatrudniony i współpracujący ze STANMED, osoby upoważnione do informacji o stanie zdrowia oraz do odbierania dokumentacji medycznej, dostawcy oprogramowania, firma IT, audytowe, doradcze, biuro rachunkowe /faktury/, serwis sprzętu medycznego.
5. Ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
7. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z art. 29 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, bądź wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z: dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub w/w zadań, wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, lub do momentu wniesienia sprzeciwu; w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (każdorazowo należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa), prawo wniesienia sprzeciwu; ponadto w razie wyrażenia dodatkowej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, płeć, dane przedstawiciela ustawowego) jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
11. STANMED podejmuje czynności związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych - w zakresie ewuś.


1 - RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).