Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zawarte w treści korespondencji e-mail prowadzonej ze STANMED.

  1. Administratorem danych osobowych Zakład Opieki Zdrowotnej Stan-Med sp. z o.o., ul. Staszica 8a, 75-449 Koszalin, NIP:6692536055, REGON: 367278099-00014, KRS: 0000678021,Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, tel.: 94 3140003, kom. 602776267, e:mail: rejestracja@stanmed.pl (zwana dalej STANMED).

  2. Kontakt w sprawach dotyczących Ochrony Danych Osobowych – proszę kierować do Inspektora Ochrony Danych, na adres: STANMED, Inspektor Ochrony Danych, ul. Staszica 8a, 75-449 Koszalin lub mailowo na adres e-mail: iod@stanmed.pl.

  3. Dane przetwarzane są w celu wymiany korespondencji e-mail oraz jej archiwizacji na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co stanowi prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

  4. Korespondencja e-mail przechowywana jest na zewnętrznych serwerach dostawców usługi poczty elektronicznej, z którymi zawarte zostały stosownej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  5. W procesie wymiany korespondencji mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy STANMED, którym nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych lub z którymi zostały zawarte stosownej treści umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe zawarte w korespondencji mogą zostać również udostępnione w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa podmiotom uprawnionym na podstawie tychże przepisów prawa.

  6. Dane osobowe przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  7. Korespondencja wychodząca ze STANMED szyfrowana jest z wykorzystaniem technologii TLS / SSL.

  8. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji ze STANMED. Po tym okresie mogą zostać usunięte, ale mogę również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg komunikacji uzasadnia takową archiwizację, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości. W tym zakresie nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznego terminu usunięcia danych.

  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu /Pani następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; prawo do przenoszenia; prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego.

  10. Dane przekazywane są dobrowolnie, w sposób naturalny w związku z prowadzoną komunikacją.